nowe

MISJA ŚWIĘTA

Drodzy Parafianie!

      W dniach od 9 do 16 września 2012 r. odbędzie się w naszej parafii Misja Św. Misje św. to nawrócenie się człowieka do Boga i odnowa życia z Bogiem.


Misjonarze będą głosili Jezusa Chrystusa byśmy uwierzyli w Niego pod wpływem Ducha Świętego. My zaś mamy dobrowolnie się nawrócić i przyjąć osobiście Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Ważne jest byśmy dokonali tego we Wspólnocie Kościoła, którą Chrystus ustanowił, aby dać nam środowisko wzrostu wiary, gdzie doświadczamy wzajemnego braterstwa.

Ale w jaki sposób to osiągnąć?
Misjonarze będą głosili Jezusa Chrystusa byśmy uwierzyli w Niego pod wpływem Ducha Świętego. My zaś mamy dobrowolnie się nawrócić i przyjąć osobiście Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.
Ważne jest byśmy dokonali tego we Wspólnocie Kościoła, którą Chrystus ustanowił, aby dać nam środowisko wzrostu wiary, gdzie doświadczamy wzajemnego braterstwa.

Do kogo adresowane są Misje św., czy do wszystkich parafian, czy do pewnych grup?
Zadaniem misjonarzy podejmujących się głoszenia misji, a także wspólnoty parafialnej (w tym zespołu misyjnego) jest:
– Ewangelizacji tych ochrzczonych, którzy utracili żywy sens wiary albo wprost nie uważają się już za członków Kościoła prowadząc życie dalekie od Chrystusa i Jego Ewangelii. Dla tych ludzi Ewangelia, może stać się „Dobrą Nowiną” przede wszystkim poprzez innych świeckich chrześcijan, którzy przez ewangeliczny sposób życia i dzielenie się swoim doświadczeniem wiary staną się jej świadkami. Owocem tej Ewangelizacji jest pozyskanie do komunii z Kościołem i do wspólnoty parafialnej żyjących do tej pory poza tymi wspólnotami.
– Ewangelizacji samej wspólnoty parafialnej tak by się stała wspólnotą żywego Kościoła. Chodzi tu przede wszystkim o ponowne nawrócenie się do Boga tych, którzy regularnie uczestniczą w życiu Kościoła i ożywienie ich wiary. Chodzi także o stworzenie nowego modelu parafii jako wspólnoty nie tylko miejsca ale przede wszystkim wspólnoty wiary, w której każdy wierzący mógłby odnaleźć miejsce autentycznego przeżywania i wzrastania w wierze jak również brania odpowiedzialności za rozwój wspólnoty parafialnej.
– Dotarcie do tych, którzy żyją obok nas wierzących, a jeszcze nie słyszeli Dobrej Nowiny o Chrystusie

Dlaczego przeprowadza się Misje w parafii, czy nie wystarczy zwykłe duszpasterstwo?
Ojciec święty Jan Paweł II mówił w czerwcu 1987: Polska należy do krajów … gdzie całe grupy ochrzczonych utraciły żywy sens wiary albo wprost nie uważają się za członków Kościoła, prowadząc życie dalekie od Chrystusa i Jego Ewangelii.
Polska jest krajem potrzebującym pilnie Nowej Ewangelizacji. Nowa Ewangelizacja jest pilną potrzebą chwili także w ochrzczonych przed tysiącem lat narodzie polskim. Kościół w pierwszym rzędzie od was oczekuje, że poświęcicie wszystkie siły, aby głosić prawdę o krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa współczesnemu pokoleniu Polaków i przeciwstawić się największej pokusie naszych czasów odrzuceniu Boga – Miłości.
Misje Parafialne muszą więc stawać się terenem misyjnym i w konsekwencji przetwarzać parafię tak, aby ta stawała się również misyjną, ewangelizującą. Tylko Kościół, który nieustannie odnawia się w Chrystusie, może być znakiem sprzeciwu wobec tego, co we współczesnym świecie jest niezgodne z wolą Boga. Nowa ewangelizacja to ponowne odkrycie tego, że poprzez Kościół Bóg troszczy się o całego człowieka.

Co Misje mogą zmienić w życiu parafii?
Misje chcą być przede wszystkim czasem chrześcijańskiej inicjacji do wiary. W jaki sposób? „Wiara rodzi się ze słuchania” – powiedział św. Paweł. Podstawowym sposobem budzenia do wiary jest przepowiadania słowa Bożego. Jest to przepowiadanie polegające na jasnym, prostym i bezpośrednim ukazaniu osoby Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał i żyje w swoim Kościele. Opiera się na przekonaniu, że osoba Jezusa Chrystusa posiada sama w sobie taką moc przyciągania, a działanie Ducha Świętego uzdalnia ludzkie serca do przyjęcia Go wiarą. Uczestnicy Misji muszą wtedy stanąć wobec zasadniczego wyboru swojego życia opowiedzenia się za Chrystusem.
Misje same w sobie są rodzeniem się Kościoła. Dla parafii powinien być to czas nowych narodzin. Aby to nowe życie nie tylko podtrzymać, ale je rozniecać oraz czynić z parafii wspólnotę w misji, konieczne jest doświadczenie komunii. Tylko w małej grupie można w pełni doświadczyć komunii. Dlatego Misje proponują parafiom rodzenie małych wspólnot lub podtrzymanie wspólnot, które już istnieją.

Zobacz  Program misji

Możesz również polubić…