W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) kancelaria parafialna będzie otwarta:

wtorek i sobota – od godz. 09.00 do 10.00

poniedziałek i czwartek – od godz. 16.30 do 17.30

Kancelaria Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku
ul. Zamkowa 6, 19-400 Olecko, tel. (kancelaria): 87 520 63 25, e-mail: parafia@krzyzolecko.pl 

Nr konta Parafii: PKO BP SA 22 1020 4724 0000 3802 0027 1668

KANCELARIA CZYNNA:

PONIEDZIAŁEK 16.30 – 17.30
WTOREK 09.00 – 10.00
ŚRODA
CZWARTEK 16.30 – 17.30
SOBOTA 09.00 – 10.00

W piątki, niedziele i Święta: Kancelaria nieczynna.

* Przynależność do parafii, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego kan. 102, nabywa się poprzez stałe lub tymczasowe zamieszkanie osoby na terenie parafii – w wypadku tymczasowego zamieszkania – przez okres trzech miesięcy. Zameldowanie osoby jest związane z administracją państwową i nie dotyczy prawa kościelnego.

** Wszelkie prawa odnośnie udzielania: Sakramentu Chrztu, Pierwszej Komunii, Sakramentu Bierzmowania, Sakramentu Małżeństwa, Sakramentu Namaszczenia Chorych, zgodnie z dekretem Biskupa Ełckiego, przysługuje parafii miejsca faktycznego zamieszkania stałego lub tymczasowego. Osoby zamieszkujące w innej parafii lub zameldowane, a faktycznie zamieszkałe poza naszą parafią, winny uzyskać i dostarczyć zgodę proboszcza parafii zamieszkania. Sprawdź czy należysz do parafii…

*** Do kancelarii parafialnej przynosimy zawsze oryginał dokumentu – USC lub inny, jeżeli przynosimy kopię dokumentu musi zawierać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

**** Do odbioru dokumentu przez inną osobę (nie dotyczy rodziców i opiekunów osób małoletnich) potrzebne jest pełnomocnictwo – wymóg RODO. Powinno ono zawierać: nagłówek „Pełnomocnictwo”; dane osoby udzielającej pełnomocnictwa – imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego; imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa lub zależności, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego pełnomocnika; informację w jakim celu pełnomocnictwo jest wystawione; miejscowość i datę; czytelny odręczny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa (imię i nazwisko).

 

Poniżej przedstawiamy, jakie dokumenty należy złożyć i jakie warunki trzeba spełnić aby przyjąć dany sakrament.


SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:

 • Akt urodzenia dziecka.
 • Dokument zawierający pełne dane rodziców dziecka (tj.: imię i nazwisko, imiona rodziców w tym nazwisko panieńskie matki, data i miejsce urodzenia, data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego).
 • Dane rodziców chrzestnych dziecka: imię i nazwisko i dokładny adres (chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie stwierdzające, iż są praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi).

SAKRAMENT EUCHARYSTII

Aby dziecko mogło przystąpić do I Komunii Świętej:

 • Należy przedstawić świadectwo chrztu, jeśli sakrament ten został przyjęty w innej parafii.
 • Winno ukończyć z wynikiem pozytywnym katechezę przygotowującą do sakramentu Pierwszej Komunii świętej.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Aby przystąpić do sakramentu bierzmowania należy:

 • Ukończyć z wynikiem pozytywnym katechezę przygotowującą do sakramentu bierzmowania.
 • Brać regularny udział w niedzielnej Eucharystii.
 • Uczęszczać na spotkania formacyjne odbywające się przy parafii.
 • Przedstawić świadectwo chrztu, jeżeli sakrament ten odbywał się w innej parafii.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego.

W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • Świadectwo chrztu świętego i bierzmowania (jeżeli sakramenty miały miejsce poza naszą parafią).
 • Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim.
 • Zaświadczenie z poradni rodzinnej.
 • Dowody osobiste.
 • Odpowiednie zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (dokument ważny trzy miesiące).
 • Jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni przedstawić pisemną zgodę od swojego księdza Proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii.
 • W przypadku nieletnich narzeczonych, pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego wyrażoną przez rodziców osoby nieletniej.
 • W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Sakrament namaszczenia chorych można przyjąć zawsze w razie potrzeby (zły stan zdrowia, ciężka choroba, czy zagrożenie życia). Sakramentu spowiedzi i Komunii świętej (a także jeśli potrzeba namaszczenia chorych) udziela się podczas odwiedzin w domu chorego. Należy wtedy przygotować:

 • Stolik nakryty białym obrusem lub godne miejsce na Najświętszy Sakrament.
 • Krzyżyk i dwie świece, które zapala się po przyjściu kapłana.
 • Uczestniczyć wraz z chorym w obrzędzie sakramentu (wyłączając spowiedź).

POGRZEB KATOLICKI – NIE JEST TO SAKRAMENT, ALE SAKRAMENTALIA

W przypadku pogrzebu należy przedstawić:

 • Świadectwo zgonu.
 • Dokument zawierający pełne dane osoby zmarłej.
 • Jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii – pisemną zgodę na pogrzeb od księdza proboszcza parafii zamieszkania.