„Znamienną cechą stanu życia laikatu jest specyficzny charakter świecki,
a jego kościelna posługa polega na świadczeniu
i przypominaniu na swój sposób kapłanom
znaczenia rzeczywistości ziemskich 
i doczesnych w zbawczym planie Boga.”

św. Jan Paweł II – Christifideles laici, 55

Parafialna Rada Duszpasterska to grupa osób służąca proboszczowi radą we wszystkich sprawach dotyczących parafii – to z jednej strony „głos doradczy”, a z drugiej „głos ludu”, głos parafian. Zadaniem Rady jest przede wszystkim wspomaganie duszpasterzy w posłudze na rzecz Kościoła lokalnego. Do jej szczegółowych zadań należą: pobudzanie inicjatywy apostolskiej wśród parafian, koordynacja poczynań, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, wyrażanie opinii oraz wysuwanie propozycji dotyczących spraw parafii. 

Spotkania rady są wcześniej zapowiadane i ogłaszane podczas niedzielnych Mszy św.