Bierzmowanie 2021

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW I RODZICÓW:

Kandydaci ochrzczeni poza parafią pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku proszeni są, W NIEPRZEKRACZALNYM terminie do dnia 15.05.2021r., o dostarczenie świadectwa chrztu (ORYGINAŁ) z parafii przyjęcia tego sakramentu. Kopia, ksero lub skan dokumentu są nieakceptowalne. Potwierdzenie chrztu jest koniecznym warunkiem, aby przystąpić do bierzmowania. Odcięte deklaracje wraz z ankietą należy dostarczyć najpóźniej do dnia 02.05.2021r. do ks. Pawła.

***

W drugim tygodniu maja rozpoczniemy spotkania formacyjne w małych grupach przy parafii. Zapewniamy warunki bezpieczne dla Młodzieży. Składy grup i terminy spotkań zostaną podane do wiadomości kandydatów oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej parafii: www.krzyzolecko.pl w zakładce „BIERZMOWANIE” po weekendzie majowym.

***

ŚWIADEK: Ze względu na ścisły związek bierzmowania z pozostałymi sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego, zaleca się, aby świadkami bierzmowania byli rodzice chrzestni. Świadkiem bierzmowania oprócz rodziców chrzestnych może być każda inna osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest praktykująca i prowadzi życie według zasad wiary. Należy dostarczyć zaświadczenie z parafii zamieszkania świadka. Świadkami bierzmowania nie mogą być rodzice!

***

Proszę o wpłatę składki 120zł. Wliczone w nią są: dekoracja kościoła, pamiątki dla bierzmowanych oraz dar materialny na potrzeby parafii (dokonamy zakupu potrzebnych paramentów liturgicznych).

DO ZALICZENIA

MODLITWY:

a) Modlitwa Pańska

b) Pozdrowienie Anielskie

c) Skład Apostolski

d) Dekalog

e) 2 przykazania miłości

f) Modlitwa do Anioła Stróża

g) „Pod Twoją obronę”

h) główne prawdy wiary

Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania?

Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze „wyciska” na duszy znamię świadka Chrystusowego.

Jakich łask udziela bierzmowanie?

a) pomnaża łaskę uświęcającą,

b) wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego,

c) daje 7 darów Ducha Świętego,

d) daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

Wymień 7 darów Ducha Świętego.

a) Dar mądrości

b) Dar rozumu

c) Dar rady

d) Dar męstwa

e) Dar umiejętności

f) Dar pobożności.

g) Dar bojaźni Bożej.

Kto udziela sakramentu bierzmowania?

Sakramentu bierzmowania udziela Ks. Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony do tego kapłan.

Co to jest Krzyżmo św.?

Krzyżmo święte jest to mieszanina oliwy i balsamu, poświęcona w Wielki Czwartek przez ks. biskupa w katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam goi i konserwuje).

Liturgia sakramentu bierzmowania.

Kandydaci odpowiadają: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, i do postępowania według jej zasad. Amen.

Namaszczenie Krzyżmem św.:

Biskup Krzyżmem św. kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego i mówi:

(imię), przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

Bierzmowany odpowiada: Amen.

Biskup: Pokój z tobą.

Bierzmowany odpowiada: I z duchem twoim.

Jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania?

1) modlić się o dary Ducha Świętego,

2) poznać najważniejsze prawdy wiary,

3) wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną

wolę, życzliwość,

4) wybrać sobie patrona,

5) poprosić świadka do bierzmowania

Co to znaczy bronić swojej wiary?

a)umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty,

b)być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć,

c)nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę.

Co to znaczy żyć według wiary?

Żyć według wiary, tzn.:

a)zachować na co dzień przykazania,

b)spełniać solidnie swoje obowiązki,

c)żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św.,

d)wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego

Przez co mamy pogłębiać wiarę?

a)przez modlitwę i czynny udział we Mszy św.

b)częstą spowiedź i Komunię św.,

c)systematyczną katechezę,

d)przez czytanie Pisma św. i książek katolickich,

e)przez życie na co dzień wiarą.

Przez co Człowiek może utracić wiarę?

Człowiek może utracić wiarę przez:

a)zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji),

b)opuszczanie modlitwy, Mszy św., spowiedzi i innych sakramentów,

c) lekceważenie przykazań Bożych.

Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu bierzmowania?

a)włożenie rąk przez ks. biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego,

b)namaszczenie na czole Krzyżmem św. i słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.